GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp An Hòa, xã An Hảo, Huyên Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Email:  C2nguyenbinhkhiem@angiang.edu.vn

Điện thoại: 02963. 760. 256

 

1. Mô hình hoạt động: 

2. Đội ngũ giáo viên: 

3. Mục tiêu đào tạo: 


4. Phương châm giáo dục: 


5. Phương thức hoạt động của trường: 
 

Ban giám hiệu Trường THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM